Eigen designs

Premium kwaliteit

Snel geleverd

nl
0

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

ALGEMENE VOORWAARDEN


1.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, offertes en leveringen van, alsook overeenkomsten met, B&B Fabrics B.V. (hierna te noemen “B&B”), alsook op alle overeenkomsten die worden gesloten door een met B&B Fabrics B.V. gelieerde onderneming (ook hierna te noemen: "B&B”) die deze voorwaarden ten eigen behoeve van toepassing verklaren. De wederpartij van de vennootschap aan de zijde van B&B wordt hierna aangeduid als “contractant”.

 

1.2. Indien een zakelijke contractant eenmaal deze voorwaarden heeft aanvaard voor een bepaalde overeenkomst, geldt die aanvaarding ook voor de toepassing van deze voorwaarden op alle toekomstige overeenkomsten met B&B, tenzij een nieuwe overeenkomst nadrukkelijk en schriftelijk deze voorwaarden afwijst.

 

1.3. B&B wijst alle algemene of andere voorwaarden van de contractant geheel af. Dergelijke voorwaarden kunnen alleen van toepassing zijn indien en voor zover zij na de overhandiging of terbeschikkingstelling van deze voorwaarden schriftelijk door B&B zijn aanvaard, en dan slechts voor de specifieke overeenkomst waarvoor die aanvaarding geldt.

 

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk tussen B&B en contractant anders is overeengekomen.

 

2.2. B&B heeft het recht om iedere door haar gesloten overeenkomst binnen 10 werkdagen na diens totstandkoming zonder opgaaf van redenen te annuleren/ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan de contractant, zonder dat zij ter zake enige vergoeding, compensatie of prestatie is verschuldigd.

 

2.3. B&B heeft het recht om na totstandkoming van de overeenkomst binnen redelijke grenzen en indien door commerciële, handelsgebruikelijke of technische redenen gerechtvaardigd, wijzigingen aan te brengen in specificaties (zoals kleuren, maten, aantallen, etc.). Ook heeft B&B het recht om in die omstandigheden bepaalde artikelen niet te leveren.

 

3.1. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

A. Indien de goederen door of namens de contractant worden afgehaald: Op het moment van in ontvangst name van de goederen door de contractant dan wel de namens de contractant handelende derde, bijvoorbeeld de door de contractant ingeschakelde (beroeps)vervoerder;

B. Indien de goederen door of namens B&B worden vervoerd: Op het moment van 1e aanbieding dan wel aflevering van de goederen ten huize van of aan het magazijn van de contractant dan wel op een ander door contractant opgegeven adres.

 

3.2. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de contractant.

 

3.3. Alle opgegeven prijzen hebben betrekking op de koop en verkoop van de omschreven goederen, exclusief alle bijkomende kosten, belastingen of leges, in het bijzonder exclusief B.T.W. en vervoerskosten. Indien prijzen nadrukkelijk worden opgegeven als “Franco huis” dan zijn de vervoerskosten tot het afleveradres voor rekening van B&B. In alle overige gevallen zullen de verschuldigde vervoerskosten voor rekening zijn van de contractant.

 

3.4. Voor zover de te leveren goederen ten laste van B&B worden vervoerd, worden deze als vrachtgoed of bestelgoed verzonden. Als de contractant wil dat de goederen als expresse zending of ijlgoed dan wel per bijzonder transport worden vervoerd, komen de extra kosten die daaruit voortvloeien voor zijn/haar rekening.

 

3.5. Deelleveringen van goederen zijn toegestaan tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen of zijn overeengekomen. 

 

3.6. B&B heeft recht op een naleveringstermijn van 20 werkdagen, ingaande na afloop van de leveringsdatum of termijn, behoudens orders die zijn voorzien van het predicaat "fix" of "spoed".

 

4.1. Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen indien zij binnen 10 werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk en duidelijk omschreven bij B&B zijn ingediend en mits de goederen zich nog bevinden in de originele staat waarin zij zijn geleverd. Reclames na 10 werkdagen na ontvangst van de goederen zijn niet mogelijk.

 

4.2. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, finish, dessin, hoeveelheid en dergelijke vormen geen grondslag voor contractant voor klachten of reclames.

 

4.3. B&B is gerechtigd om tot maximaal 10% van het/de door contractant bestelde artikel(en) meer of minder uit te leveren. In geval de bestelde goederen speciaal voor de contractant zijn vervaardigd dan geldt een toegestane afwijking van 20%, zulks in verband met voorkoming van potentiële verliezen voor B&B indien een onverkoopbaar aantal meters overblijft. Contractant dient in het geval van een extra levering de overeengekomen prijs ook voor deze extra levering te voldoen. De kosten van een eventueel tekort zullen door B&B worden gecrediteerd.

 

4.4. Bij gerechtvaardigde klachten heeft B&B de keuze (een gedeelte van) de goederen binnen een redelijke termijn te crediteren, waarbij de overeenkomst tussen partijen ter zake van dat gedeelte wordt ontbonden, zonder verplichting van B&B om welke vergoeding dan ook naast de creditering te betalen, dan wel te herstellen of te vervangen een en ander ter beoordeling van B&B.

 

5.1. Bij het overschrijden van de overeengekomen uiterste betalingstermijn vervalt een eventueel beroep op betalingskorting en is de contractant aan B&B een rente wegens te late betaling schuldig van 10% per jaar over het verschuldigde bedrag.

 

5.2. De in gebreke zijnde contractant is voor kosten, die door zijn gebrek zijn veroorzaakt, aan B&B, ter dekking van de buitengerechtelijke incassokosten, een vergoeding verschuldigd van 15% van het achterstallige bedrag per factuur, met een minimum van € 125, = per factuur. Een en ander staat los van eventueel door de rechter vastgestelde proceskosten indien een vordering door B&B of een derde namens B&B uit handen is gegeven.

 

6.1. B&B is gerechtigd alle orders, zonder tussenkomst van de rechter, naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel vooruitbetaling voor de nog te verrichten leveranties te eisen en/of deze leveranties op te schorten, indien:

A. Zij de uit de betreffende order(s) voortvloeiende kredietrisico's niet meer of niet meer voldoende kan dekken bij een door haar te bepalen kredietverzekeraar;

B. De contractant een opeisbare factuur van B&B niet tijdig heeft betaald, dan wel de financiële positie van de contractant, of het vertrouwen daarin aan de zijde van B&B en/of haar bank, verslechtert ten opzichte van het moment waarop de order(s) werd(en) geplaatst, voordat deze geheel is c.q. zijn uitgevoerd.

 

6.2. Indien B&B op grond van artikel 6.1 een order wil ontbinden dient zij dit aan contractant mee te delen en contractant een termijn van 5 werkdagen te stellen om alsnog de orders vooruit te betalen, dan wel zekerheid hiervoor ten genoegen van B&B te stellen.

 

7.1. Alle door B&B aan contractant geleverde goederen, zowel betaalde als niet betaalde, blijven eigendom van B&B totdat betaling van alle ook nog niet vervallen facturen heeft plaatsgevonden en contractant voorts heeft voldaan aan alle overige verplichtingen die hij aan B&B heeft. Zolang B&B nog enig bedrag te vorderen heeft, is deze gerechtigd de goederen terug te nemen en kan en mag de contractant geen goederen van B&B in welke vorm dan ook (al dan niet tot zekerheid) aan derden overdragen of aan derden in consignatie geven. Voor op grond van dit artikel teruggenomen goederen wordt contractant gecrediteerd voor de B-to-B-marktwaarde van die goederen die op de dag van terugname geldt. Deze waarde wordt bepaald door onder andere de conditie van de teruggenomen goederen, hun courantheid, hun seizoensafhankelijkheid en de op dat moment geldende marktsituatie, zulks uitsluitend ter beoordeling van B&B.

 

7.2. Een contractant kan met een derde overeenkomen dat deze voor hem/haar de koopprijs betaalt en daarvoor in de vordering van B&B wordt gesubrogeerd. Bij betaling door een derde, die in de vordering van de contractant wordt gesubrogeerd, komt het eigendomsvoorbehoud niet te vervallen.

 

7.3. In het geval van subrogatie als bedoeld in artikel 7.2. levert B&B de voorbehouden eigendom van de goederen waarvan de derde de koopprijs heeft voldaan aan de gesubrogeerde derde. Vanaf het tijdstip van subrogatie houdt de contractant de goederen voor de gesubrogeerde derde, indien de gesubrogeerde derde schriftelijk verklaart de betreffende verplichtingen onder de overeenkomst aan de zijde van de contractant over te nemen en als eigen verplichtingen te voldoen, en B&B hiermee schriftelijk instemt. Zolang een derde niet geheel heeft voldaan aan de overeenkomst blijft B&B gerechtigd de contractant daarvoor aan te spreken.

 

7.4. De contractant en een gesubrogeerde derde zijn verplicht de door hen onder eigendomsvoorbehoud gehouden goederen op een deskundige en veilige wijze op te slaan en te verzekeren tegen een uitkeringswaarde van minimaal het door B&B te vorderen bedrag plus een toeslag van 30% voor rente en kosten, en een afschrift van de verzekeringspolis op verzoek van B&B aan haar te tonen. Het niet-nakomen van deze verplichting geeft B&B het recht zich in het bezit te stellen van de verkochte goederen en de contractant en/of de gesubrogeerde derde zijn verplicht deze feitelijk op hun kosten en in goede staat aan het adres van B&B af te leveren.

 

8.1. B&B en/of de respectievelijk contractant zal de wederpartij bij een overeenkomst direct waarschuwen indien zich bij hem/haar een geval van overmacht voordoet.

 

8.2. Onvermogen aan de zijde van de contractant om te betalen, om welke reden ook, kan nimmer een grond opleveren voor hem om zich op overmacht te beroepen.

 

8.3. In geval van overmacht aan de kant van B&B kan de contractant op geen enkele wijze aanspraak maken op schadevergoeding.

 

8.4. In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen voor de verdere uitvoering van de overeenkomst. Daarbij zal gelden dat overmacht aan de zijde van de contractant nimmer kan leiden tot een opschorting van diens verplichtingen van langer dan 8 weken.

 

9.1. De contractuele of buiten contractuele aansprakelijkheid van B&B ten aanzien van de contractant is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door een door B&B afgesloten verzekeringspolis.

 

9.2. Indien om welke reden dan ook een verzekering niet tot uitkering overgaat, is de contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van de B&B, ten opzichte van de contractant, nooit meer dan het bedrag van de factu(u)r(en) waarvoor een claim wordt ingediend. B&B is in ieder geval alleen aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte of gevolgschade.

 

10.1. B&B stelt zich op het standpunt dat zij rechthebbende is op alle intellectuele eigendomsrechten in de door haar aangeboden c.q. geleverde producten of dat zij een licentie heeft van een andere rechthebbende om de producten te vermarkten. Evenwel kan B&B er niet voor instaan dat derden nooit aanspraak zullen maken op dergelijke rechten en zich tegen de (verdere) verhandeling van de producten zullen optreden. In geval een derde zich verzet tegen de verhandeling van door B&B geleverde producten op grond van een beweerde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten zal contractant B&B daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen, met een kopie van alle relevante correspondentie en stukken. B&B zal binnen 10 werkdagen de contractant mededelen welke actie zij in dit verband wenst te nemen. Indien B&B zulks verlangt zal contractant de verkoop van het betreffende product onmiddellijk staken en alle voorraden daarvan aan B&B terugleveren. Totdat het geschil is beslecht zal B&B de producten opslaan en over de uiteindelijke bestemming daarvan beslissen nadat het probleem is beslecht. Ondertussen zullen B&B en contractant een redelijke afspraak maken over de financiële gevolgen van een dergelijke actie, die beperkt zullen zijn tot het terugbetalen van maximaal de door de contractant betaalde bedragen voor de geretourneerde goederen. Het is contractant niet toegestaan zelf over deze rechten te procederen of om daarover inhoudelijke uitspraken te doen aan de pretense rechthebbende.

 

10.2. B&B behoudt zich alle rechten voor in de door haar geleverde goederen. De levering van een product behelst slechts het recht om het afgenomen aantal geleverde exemplaren via de reguliere handel door te verkopen, zonder dat een ontwerp of dessin kan worden gekopieerd en zodoende andere exemplaren van het product op de markt worden gebracht.

 

11.1. Voor zover B&B met consumenten handelt of producten online verkoopt waarvan de koop en levering door specifieke (consumenten)wetgeving wordt geregeld, dan geldt aanvullend op deze voorwaarden de op de website c.q. in de webwinkel van B&B gepubliceerde voorwaarden, welke uitdrukkelijk door de contractant worden aanvaard bij de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Een zakelijke afnemer zal zich nimmer kunnen beroepen op voorwaarden die specifiek ter bescherming van consumenten zijn geschreven.

 

12.1. Voor zover B&B zelf optreedt als opdrachtgever of inkopende partij gelden de volgende uitdrukkelijke afspraken, die door contractant worden aanvaard:

A. B&B wijst de eventuele toepasselijkheid van alle voorwaarden, waaronder algemene verkoopvoorwaarden, van contractant af;

B. Alle rechten, waaronder auteursrechten en modelrechten, die ontstaan in producten die zijn ontworpen/vervaardigd in opdracht van B&B zullen uitsluitend aan B&B toekomen. Voor zover daartoe een handeling aan de zijde van de contractant nodig is, zoals het ondertekenen van een akte van overdracht, verplicht contractant zich onvoorwaardelijk tot het verrichten van die betreffende handelingen;

C. B&B is aan generlei termijn gebonden om te reclameren ter zake van gebreken of tekorten in geleverde producten of diensten. De contractant is ten volle aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die door B&B als gevolg van een dergelijke tekortkoming worden geleden.

 

13.1. Deze overeenkomst en alle geschillen die daar mee samenhangen is/zijn onderworpen aan het Nederlandse recht, met uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst(en) dan wel van nadien afgesloten overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Oost-Brabant, zulks behoudens dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan. B&B kan contractant echter naar keuze in rechte betrekken voor het gerecht van diens plaats van vestiging c.q. woonplaats al dan niet onder toepassing van het recht van het land waar contractant gevestigd/woonachtig is.

 

 

6 Maart 2019 | Kamer van Koophandel Nederland